Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tuyên thệ nhậm chức

Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và quốc dân, đồng bào cả nước như quy định tại Hiến pháp 2013.

Tác giả