Trái phiếu và niềm tin - nhìn từ “cơn uất nghẹn lịch sử” vụ trái phiếu hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát

Trái phiếu và niềm tin - nhìn từ “cơn uất nghẹn lịch sử” vụ trái phiếu hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát

Nhìn từ “cơn uất nghẹn lịch sử” do vụ trái phiếu hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tạo nên, có thể thấy, việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nắn dòng tiền từ kênh huy động vốn này chảy về doanh nghiệp là chưa đủ. Niềm tin mới là điều kiện cần, nếu không muốn nói là cốt tử.