Phát triển du lịch nông thôn bền vững và tái tạo

Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với Chương trình nông thôn mới đã và đang mang lại lợi ích kép, vừa góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng tích cực; vừa nâng cao vai trò, vị trí chủ thể của người nông dân trong chuỗi du lịch nông nghiệp, nông thôn. Chương trình Đối thoại của Báo Đầu tư với chủ đề "Phát triển du lịch nông thôn bền vững và tái tạo" có sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Bích, Giám đốc đổi mới sáng tạo của dự án Du lịch Thuỵ Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Rustic Hospitality Group.

Tác giả baodautu.vn