Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11 – HNX)

Thời gian thực hiện: 04/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.