Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Tỉnh Lào Cai (MLC – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 26/05/2022.

Địa điểm thực hiện: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.