Công ty Cổ phần Quốc tế Holding (LMH – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 26/03/2023.

Địa điểm thực hiện: TCPH thông báo tại Thư mời họp.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.