BSI: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (10:1)

CTCP Chứng khoán BIDV (BSI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/7/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng:10/07/2024

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).