BTU: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (Mã chứng khoán: BTU - UpCOM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2024

Lý do mục đích: Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/08/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.