BVDB17267: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2022

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB17267

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2022

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.700 đồng

- Ngày thanh toán: 08/02/2022