CHS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: CHS 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 29/06/2020

- Địa điểm thực hiện: dự kiến 167 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo :

* Báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

* Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

* Báo cáo của Hội đồng quản trị;

* Báo cáo của Ban Kiểm soát;

* Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

+ Tờ trình thông qua :

* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

* Kế hoạch chi lương, thù lao của HĐQT, BKS 2020;

* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;

* Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.