Công ty cổ phần 319 Miền Trung (MT9 – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/04/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.