Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (BBH – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 16/05/2024

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.