Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT – HOSE)

Thời gian thực hiện: 25/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.