Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (DAD – HNX)

Thời gian thực hiện: 24/03/2023.

Địa điểm thực hiện: 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.