Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF – HNX)

Thời gian thực hiện: 07/04/2023.

Địa điểm thực hiện:Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.