Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang (BGW – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 02/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang, số 68 đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.