Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM – HOSE)

Thời gian thực hiện: từ 8 giờ 30 ngày 11/06/2024 (thứ Ba)

- Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.