Công ty cổ phần Santomas Việt Nam (SVJ – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 27/04/2018 vào lúc 3:00 giờ chiều.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Phòng Hội nghị Khu Công nghiệp Thăng Long, tòa nhà Techno, Khu Công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung họp:

+ Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc;

+ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra năm 2017;

+ Thù lao cho các thành viên Hội  đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;

+ Cổ tức cho các cổ đông;

+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu cho các cổ đông;

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2018 – 2019;

+ Bầu lại Hội đồng Quản trị;

+ Các công việc khác.