Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/03/2024

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông