Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (BBS – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 25/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn, Km2 đường Văn Cao, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.