Công ty cổ phần Vinaconex 25 (VCC – HNX)

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian thực hiện: 30/03/2024

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 -Trụ sở Văn phòng Công ty, địa chỉ: số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Nội dung họp: - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo của HĐQT về thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ.

- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ. - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023. - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung điều chỉnh Dự án BĐS năm 2024. - Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023. - Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).