CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3 – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 26/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2020

Địa điểm thực hiện: CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 tại 136/1 Trần Phú, P4, Q5, TP. HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.