CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 15/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.