CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 15/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021

Địa điểm thực hiện: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 3, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.