CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.