DBC: Ngày GDKHQ nhận quyền mua cổ phiếu (3:1)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (Mã chứng khoán: DBC - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2024

Lý do mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 80.667.286 cổ phiếu

- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 03 quyền mua sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Hội đồng quản trị chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho các nhà đầu tư khác (cổ đông Công ty và người khác) với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, giá cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để phát hành cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 100 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được hưởng quyền mua cổ phiếu là 100*1/3=33,333 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 33 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 24/07/2024 đến ngày 08/08/2024.

+ Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 24/07/2024 đến ngày 15/08/2024.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, địa chỉ: Số 35, đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

+ Số TK: 112600996999+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh.