DIC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (Mã chứng khoán: DIC - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2024

Lý do mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ được thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Nội dung ĐHĐCĐTN:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT;

+ Báo cáo hoạt động của BKS;

+ Báo cáo tài chính;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.