DNC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 và năm 2023 (25%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (Mã chứng khoán: DNC - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 và năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành cho mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 750 cổ phiếu, khi đó cổ đông A nhận được là 750 x 25/100 = 187,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 187 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.