DND: Ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (Mã chứng khoán: DND - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2024

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng tháng 07 năm 2024

Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được tổng hợp tại địa chỉ trụ sở CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, số 138, KP1, D. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Nội dung điều chỉnh bổ sung gồm:

- Điều chỉnh mục đích chào bán cổ phần;- Bổ sung danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần;

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.