DNM: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 228 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: 228x1/5=45,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 45 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,6 cổ phiếu) bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân.