HCMB15313: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

(ĐTCK) Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMB15313

- Loại chứng khoán: Trái phiếu chính quyền địa phương

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 8.050 đồng

- Ngày thanh toán: 14/10/2020