HDW: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.