HLD: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (12%)

HLD: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (12%)

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 17/01/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND bắt đầu từ ngày 17/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.