Hơn 1.460 tỷ đồng cổ tức về tài khoản cổ đông EVNGENCO3 (PGV) ngay cuối tháng 7

0:00 / 0:00
0:00
Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ chốt vào ngày 15/7. Cổ tức bằng tiền được thanh toán hai tuần sau đó.
Nhà máy Thuỷ điện Buôn Kuốp - EVNGENCO3

Nhà máy Thuỷ điện Buôn Kuốp - EVNGENCO3

Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3 – mã PGV) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021. Theo đó, EVNGENCO3 sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 13%. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.300 đồng cổ tức. Với gần 1,12 tỷ cổ phiếu lưu hành, cổ đông của EVNGENCO3 dự kiến sẽ nhận về hơn 1.460 tỷ đồng cổ tức.

Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ chốt vào ngày 15/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/7. EVNGENCO3 thanh toán cổ tức vào ngày 29/7.

Phương án chi trả cổ tức trên đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Tỷ lệ cổ tức 13% vượt xa mức cổ tức dự kiến Tổng công ty trình cổ đông tại Đại hội năm 2021 (tối thiểu 7%) và cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tổng công ty.

Cập nhật kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm, công ty mẹ EVNGENCO3 ước đạt 17.952 tỷ đồng doanh thu sản xuất điện, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó Thuỷ điện Buôn Kuốp ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng (+84%). So với kế hoạch kinh doanh đề ra, công ty mẹ EVNGENCO3 đã hoàn thành 41% mục tiêu doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

Công ty mẹ EVNGENCO3 đặt mục tiêu sản lượng điện kế hoạch năm là 28,472 tỷ kWh, tăng khoảng 10% so với kết quả thực hiện năm 2021. Tổng doanh thu của công ty mẹ EVNGENCO3 kế hoạch là 45.417 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh điện trước thuế (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) là 1.905 tỷ đồng, cao hơn 19,4% so với kế hoạch công ty đặt ra trong năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 2.218 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 1.837 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,3%. Tổng công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và không thấp hơn 11%.

Tin bài liên quan