LIX: Ngày GDKHQ nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (1:1)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Bột giặt LIX (Mã chứng khoán: LIX - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2024

Lý do mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu phổ thông vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới)

Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: do phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên đợt phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vố cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại CTCP Bột giặt LIX - địa chỉ: số 03, đường số 02, khu phố 4, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)và xuất trình chứng minh nhân dân.