MIE: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP

Mã chứng khoán: MIE

Mã ISIN: VN000000MIE4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2021

Lý do mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/12/2021 hoặc ngay sau khi nhận được danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng (09/12/2021) do VSD gửi

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thực hiện chia toàn bộ cổ tức đối với phần lợi nhuận lũy kế còn lại đến năm 2020 cho các cổ đông.