Ảnh Internet

Ảnh Internet

Năm 2015, PTI lên hai phương án lợi nhuận

(ĐTCK) HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) vừa thông qua kể hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu từ họat động kinh doanh bán hàng đạt 2,105.6 tỷ đồng và hai phương án lợi nhuận lần lượt 141,5 tỷ đồng và 89 tỷ đồng.

Nếu có nhà đầu tư chiến lược, Tổng công ty dự kiến thu lợi nhuận 105 tỷ đồng từ các mảng này, gấp rưỡi năm trước. Còn nếu chưa có nhà đầu tư chiến lược, PTI dự kiến mức lợi nhuận hoạt động đầu tư và hoạt động khác tăng nhẹ lên 70 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 12%.

Năm 2014, PTI đạt doanh thu 1.816 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 82,3 tỷ đồng, vượt 12,7% kế hoạch.  

Tin bài liên quan