NVL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Mã chứng khoán: NVL

Mã ISIN: VN000000NVL0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : dự kiến từ ngày 23/12/2021 đến ngày 04/01/2022

- Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty, Cao Ốc văn phòng tại số 152 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước (“ Phương án phát hành”).

+ Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với qui định Pháp luật.