PPC: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (12,5%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 22 tháng 10 năm 2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 năm 2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước.

2. Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 21/10/2021

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

- Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.