SBA: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (15%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Sông Ba (SBA - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/09/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sông Ba, từ ngày 08/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.