SEA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: SEA

Mã ISIN: VN000000SEA8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/02/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02/2022

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 16/02/2022 đến 03/03/2022

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tại 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

- Nội dung lấy ý kiến: Tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 95%/vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022.