TAR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Mã chứng khoán: TAR

Mã ISIN: VN000000TAR8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/03/2022

- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An. Số 649A QL91, KV. Qui Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

- Nội dung lấy ý kiến: Biểu quyết thông qua các nội dung:

+ Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

+ Tờ trình thông qua thoái phần vốn góp ở công ty con

+ Tờ trình thông qua thành lập các công ty con

+ Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ