Tasco (HUT): 9 tháng đầu năm 2022 thoát lỗ nhờ hoạt động tài chính

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tasco (mã chứng khoán HUT - sàn HNX) ghi nhận doanh thu đạt 303,57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 9,52 tỷ đồng trong quý III/2022.
Tasco (HUT): 9 tháng đầu năm 2022 thoát lỗ nhờ hoạt động tài chính

Trong quý III/2022, Tasco ghi nhận doanh thu đạt 303,57 tỷ đồng, tăng 87,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 9,52 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 72,85 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 261,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 88,02 tỷ đồng lên 121,63 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 12,22 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 41,57 tỷ đồng lên 44,97 tỷ đồng (cùng kỳ 3,4 tỷ đồng); chi phí tài chính tăng 17,4%, tương ứng tăng thêm 11,35 tỷ đồng lên 76,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 55,5%, tương ứng tăng thêm 25,24 tỷ đồng lên 70,69 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận tiếp tục lỗ 25,66 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 77,09 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý III với lợi nhuận cốt lõi âm, Công ty chỉ thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến lên 44,97 tỷ đồng. Mặc dù vậy, Công ty không thuyết minh chi tiết cơ cấu doanh thu tài chính trong quý III.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Tasco ghi nhận doanh thu đạt 303,57 tỷ đồng, tăng 87,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 111,42 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 146,42 tỷ đồng.

Được biết, lợi nhuận cốt lõi trong 9 tháng đầu năm ghi nhận lỗ 62 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 152,73 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng đột biến thêm 185,51 tỷ đồng so với đầu năm lên 194,2 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu tài chính đã giúp Công ty thoát lỗ trong 9 tháng đầu năm 2022.

Trong năm 2022, Tasco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 11.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, Tasco mới hoàn thành 44,6% kế hoạch lợi nhuận năm và cách khá xa kế hoạch lãi 250 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Tasco tăng 7,2% so với đầu năm lên 11.598,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 5.901,5 tỷ đồng, chiếm 50,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.326,7 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 1.065 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 64,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 915,3 tỷ đồng lên 2.326,7 tỷ đồng. Trong đó, Công ty thuyết minh phải thu khác từ bên thứ ba đã tăng 886,12 tỷ đồng so với đầu năm lên 1.781,1 tỷ đồng. Mặc dù vậy, Công ty không thuyết minh chi tiết từng khoản mục.

Riêng đối với danh sách Công ty liên doanh, liên kết, Tasco cho biết trong tháng 7/2022 đã thực hiện thoái 100% vốn góp tại Tổng công ty Thăng Long – CTCP với giá trị ghi sổ là 239,57 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 7,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 372,1 tỷ đồng về 4.866,4 tỷ đồng và chiếm 42% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/10, cổ phiếu HUT giảm 300 đồng về 16.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan