TD1727396: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2023

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1727396

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2023

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.000 đồng

- Ngày thanh toán: 16/02/2022