THD: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (10:1)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Thaiholdings (THD - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2023

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A đang sở hữu 255 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phiếu phát hành thêm tương ứng: 255 x 10% = 25,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc trên, số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là: 25 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị huỷ bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Thaiholdings tại số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.