Tổng CTCP Thủy sản Việt Nam (SEA – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.