UNI: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường niên năm 2022

CTCP Viễn Liên (UNI – HNX)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12/2022

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông