VDP: Ngày GDKHQ nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (100:20)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (Mã chứng khoán: VDP - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2024

Lý do mục đích: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 100 :20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới).

Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 199 cổ phiếu VDP tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện 100:20, cổ đông A nhận được 199x20:100 = 39,8 cổ phiếu mới phát hành thêm.Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 39 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA - địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thời gian và xuất trình chứng minh nhân dân.