Vietnam Airlines (HVN) thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng