VMC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường niên năm 2022

CTCP  Vimeco (VMC – HNX)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông